STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50291 000.00.19.H29-210923-0004 210000450/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 66

Còn hiệu lực

50292 000.00.19.H29-210922-0025 210000451/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

50293 000.00.19.H29-210922-0027 210000452/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 175

Còn hiệu lực

50294 000.00.19.H29-210922-0026 210000453/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 5

Còn hiệu lực

50295 000.00.19.H29-210922-0012 210000454/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 16

Còn hiệu lực