STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50311 000.00.19.H26-210921-0011 210000610/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM Á

Còn hiệu lực

50312 000.00.19.H26-210917-0016 210001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Ống vận chuyển và ly giải mẫu

Còn hiệu lực

50313 000.00.19.H26-210921-0028 210000611/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 269

Còn hiệu lực

50314 000.00.19.H26-210921-0025 210000612/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 208

Còn hiệu lực

50315 000.00.19.H26-210921-0019 210000613/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 340

Còn hiệu lực