STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50376 000.00.31.H36-211226-0002 210000033/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC TRỌNG NGHĨA

Còn hiệu lực

50377 000.00.31.H36-211226-0001 210000034/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HIỀN ANH

Còn hiệu lực

50378 000.00.31.H36-211225-0002 210000035/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HÔNG LIÊN

Còn hiệu lực

50379 000.00.31.H36-211225-0001 210000036/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HẢI AN

Còn hiệu lực

50380 000.00.31.H36-211227-0003 210000037/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC ĐỨC NGHĨA

Còn hiệu lực