STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50381 000.00.19.H29-210921-0029 210000494/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 34

Còn hiệu lực

50382 000.00.19.H29-210929-0001 210000495/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 288

Còn hiệu lực

50383 000.00.19.H29-210924-0003 210000496/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1

Còn hiệu lực

50384 000.00.19.H29-210924-0004 210000497/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 3

Còn hiệu lực

50385 000.00.19.H26-211112-0003 210000784/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN TRUNG

Còn hiệu lực