STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50406 000.00.17.H09-210923-0002 210000022/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 139

Còn hiệu lực

50407 000.00.17.H09-210924-0001 210000023/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 182

Còn hiệu lực

50408 000.00.17.H09-211001-0003 210000025/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HL

Còn hiệu lực

50409 000.00.17.H09-211003-0001 210000027/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HOÀNG LINH

Còn hiệu lực

50410 000.00.17.H09-211011-0001 210000026/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC HOÀNG LIÊM

Còn hiệu lực