STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50536 000.00.17.H39-211123-0001 210000107/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

50537 000.00.17.H39-211123-0002 210000108/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 59

Còn hiệu lực

50538 000.00.17.H39-211123-0003 210000109/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán GIAMDAU Nhất Nhất

Còn hiệu lực

50539 000.00.17.H39-211123-0004 210000110/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 60

Còn hiệu lực

50540 000.00.17.H39-211123-0005 210000111/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch BONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực