STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51016 000.00.10.H31-211118-0002 210000010/PCBMB-HY

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO

Còn hiệu lực

51017 000.00.10.H31-211112-0001 210000019/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT ALKARI Dung dịch Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

51018 000.00.10.H31-210909-0002 210000020/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

51019 000.00.10.H31-210909-0001 210000021/PCBA-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Dung dịch xịt mũi xoang

Còn hiệu lực

51020 000.00.19.H26-211117-0018 210002096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Hệ thống ghế răng

Còn hiệu lực