STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54271 000.00.19.H29-200720-0009 200000221/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

54272 000.00.19.H29-200720-0005 200001178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMART POWER Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

54273 000.00.19.H29-200720-0004 200001179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMART POWER Khẩu trang Y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

54274 000.00.19.H29-200720-0003 200001180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMART POWER Khẩu trang Y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

54275 000.00.19.H29-200720-0016 200001181/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực