STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54916 17008082/HSCBA-HCM 170002288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

54917 17008119/HSCBA-HCM 170002289/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết công suất cao

Còn hiệu lực

54918 17008120/HSCBA-HCM 170002290/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Cell free DNA collection tube

Còn hiệu lực

54919 17008081/HSCBA-HCM 170002291/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG PHÁT QUE THỬ THAI QUEENSTRIP VÀ QUE THỬ THAI QUICKSTRIP

Còn hiệu lực

54920 17008015/HSCBA-HCM 170002292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giá treo dụng cụ y tế

Còn hiệu lực