STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55446 000.00.19.H29-200504-0004 200000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55447 000.00.19.H29-200504-0005 200000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

55448 000.00.19.H29-200504-0006 200000903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

55449 000.00.19.H29-200504-0036 200000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55450 000.00.19.H29-200504-0009 200000905/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực