STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55491 000.00.19.H26-200922-0011 200001718/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Đai chườm nóng thảo dược – Bàn chân

Còn hiệu lực

55492 000.00.19.H26-200922-0003 200001719/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Túi chườm Mắt

Còn hiệu lực

55493 000.00.19.H26-200922-0013 200001720/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Đai chườm nóng thảo dược – Vai gáy

Còn hiệu lực

55494 000.00.19.H26-200922-0012 200001721/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Đai chườm nóng thảo dược – Đầu gối

Còn hiệu lực

55495 000.00.19.H26-200922-0010 200001722/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Đai chườm nóng thảo dược – Cổ gáy

Còn hiệu lực