STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59461 000.00.19.H29-200513-0013 200000754/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

59462 000.00.19.H29-200513-0015 200000755/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD FM®

Còn hiệu lực

59463 000.00.19.H29-200513-0014 200000756/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD KHẨU TRANG Y TẾ TENAMYD® FACE MASK

Còn hiệu lực

59464 000.00.19.H26-200513-0013 200000864/PCBA-HN

CÔNG TY CP MELANGE VIỆT NAM Khẩu trang y tế cao cấp - High Quality Medical Mask

Còn hiệu lực

59465 000.00.19.H26-200422-0004 200000865/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Gel thụt phụ khoa GINA

Còn hiệu lực