STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59626 000.00.19.H29-200721-0018 200001228/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch chống tạo bọt

Còn hiệu lực

59627 000.00.19.H29-200721-0019 200001229/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

59628 000.00.19.H29-200721-0020 200001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

59629 000.00.19.H29-200721-0021 200001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

59630 000.00.19.H29-200721-0022 200001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực