STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59716 18012078/HSCBA-HN 180002257/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn treo trán

Còn hiệu lực

59717 18012094/HSCBA-HN 180002259/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Nẹp cổ tay

Còn hiệu lực

59718 18012090/HSCBA-HN 180002260/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Đai đeo đỡ tay

Còn hiệu lực

59719 18012086/HSCBA-HN 180002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ BÁCH VIỆT Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

59720 18012088/HSCBA-HN 180002262/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng cố định vai

Còn hiệu lực