STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59926 19000338/HSHNPL-BYT 19000684/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Còn hiệu lực

59927 19000335/HSHNPL-BYT 19000683/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HOÀNG MAI

Còn hiệu lực

59928 19000321/HSHNPL-BYT 19000682/BYT-CCHNPL

TRẦN THANH CHƯƠNG

Còn hiệu lực

59929 19000180/HSHNPL-BYT 19000681/BYT-CCHNPL

PHAN THỊ HỒNG MINH

Còn hiệu lực

59930 19000328/HSHNPL-BYT 19000680/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ MỸ QUYÊN

Còn hiệu lực