STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59971 19000385/HSHNPL-BYT 19000690/BYT-CCHNPL

TRẦN ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

59972 19000364/HSHNPL-BYT 19000689/BYT-CCHNPL

VŨ MINH THÀNH

Còn hiệu lực

59973 19000284/HSHNPL-BYT 19000688/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

59974 19000382/HSHNPL-BYT 19000687/BYT-CCHNPL

ĐINH CHU HOÀI NAM

Còn hiệu lực

59975 19000325/HSHNPL-BYT 19000686/BYT-CCHNPL

BÙI TIẾN HỌC

Còn hiệu lực