STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60126 19000253/HSHNPL-BYT 19000666/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG HOÀI

Còn hiệu lực

60127 19000319/HSHNPL-BYT 19000665/BYT-CCHNPL

HÀ QUANG THANH

Còn hiệu lực

60128 19000375/HSHNPL-BYT 19000664/BYT-CCHNPL

VÕ VĂN TRUYỀN

Còn hiệu lực

60129 19000352/HSHNPL-BYT 19000663/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN ĐÀO

Còn hiệu lực

60130 19000356/HSHNPL-BYT 19000662/BYT-CCHNPL

TRẦN KIM ĐIỀN

Còn hiệu lực