STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60256 17009609/HSCBA-HN 180000011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tách màng cứng

Còn hiệu lực

60257 17009621/HSCBA-HN 180000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ móc tổ chức

Còn hiệu lực

60258 17009623/HSCBA-HN 180000013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ bẩy lóc tổ chức

Còn hiệu lực

60259 17009624/HSCBA-HN 180000014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Còn hiệu lực

60260 17009625/HSCBA-HN 180000015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kẹp nối mạch

Còn hiệu lực