STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60271 19000296/HSHNPL-BYT 19000606/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THỊ THU GIANG

Còn hiệu lực

60272 19000295/HSHNPL-BYT 19000604/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ANH GIANG

Còn hiệu lực

60273 19000294/HSHNPL-BYT 19000602/BYT-CCHNPL

LÊ HỒNG NẮNG

Còn hiệu lực

60274 19000292/HSHNPL-BYT 19000599/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHÁNH

Còn hiệu lực

60275 19000291/HSHNPL-BYT 19000596/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực