STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60276 19000237/HSHNPL-BYT 19000508/BYT-CCHNPL

PHÍ ĐÌNH BIÊN

Còn hiệu lực

60277 19000235/HSHNPL-BYT 19000506/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG ANH KHÔI

Còn hiệu lực

60278 19000234/HSHNPL-BYT 19000504/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

60279 19000233/HSHNPL-BYT 19000502/BYT-CCHNPL

HOÀNG CÔNG NAM

Còn hiệu lực

60280 19000230/HSHNPL-BYT 19000500/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU DUYÊN

Còn hiệu lực