STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60276 000.00.19.H29-200904-0005 200001554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

60277 000.00.19.H29-200904-0009 200001555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTS SOLUTION CEV Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

60278 000.00.19.H29-200905-0002 200001556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

60279 000.00.19.H29-200905-0004 200001557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Bóng đèn y tế các loại

Còn hiệu lực

60280 000.00.19.H29-200828-0002 200001558/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực