STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60281 17008894/HSCBA-HCM 170002999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

60282 17008896/HSCBA-HCM 170003000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bình tạo ẩm oxy

Còn hiệu lực

60283 17008898/HSCBA-HCM 170003001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nối máy thở (Ống nẫng)

Còn hiệu lực

60284 17008842/HSCBA-HCM 170003002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Gel bôi trơn (Gel KLY)

Còn hiệu lực

60285 17008843/HSCBA-HCM 170003003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dung dịch nước rửa phim

Còn hiệu lực