STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60336 20015070/HSCBA-HN 200000475/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT- NHẬT BẢN NAM XOAG

Còn hiệu lực

60337 20013834/HSCBA-HCM 200000436/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

60338 20013860/HSCBA-HCM 200000437/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

60339 20013861/HSCBA-HCM 200000438/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

60340 20013862/HSCBA-HCM 200000439/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cơ chất hóa phát quang

Còn hiệu lực