STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60356 17008400/HSCBA-HN 170001816/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ khoan tay

Còn hiệu lực

60357 17008401/HSCBA-HN 170001817/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ khoan xương bằng tay

Còn hiệu lực

60358 17008407/HSCBA-HN 170001818/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nhíp phẫu tích

Còn hiệu lực

60359 17008408/HSCBA-HN 170001819/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nong

Còn hiệu lực

60360 17008409/HSCBA-HN 170001820/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống bơm hút

Còn hiệu lực