STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60426 17008299/HSCBA-HN 170001835/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ Bát

Còn hiệu lực

60427 17008300/HSCBA-HN 170001836/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ bẩy xương, nâng xương

Còn hiệu lực

60428 17008302/HSCBA-HN 170001837/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ Búa

Còn hiệu lực

60429 17008381/HSCBA-HN 170001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ vén

Còn hiệu lực

60430 17008383/HSCBA-HN 170001839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ dụng cụ xoắn

Còn hiệu lực