STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60431 17008384/HSCBA-HN 170001840/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ hộp dụng cụ

Còn hiệu lực

60432 17008396/HSCBA-HN 170001841/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ kéo

Còn hiệu lực

60433 17008415/HSCBA-HN 170001842/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thìa nạo

Còn hiệu lực

60434 17008416/HSCBA-HN 170001843/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ thước đo

Còn hiệu lực

60435 17008417/HSCBA-HN 170001844/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ xe đẩy

Còn hiệu lực