STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61646 000.00.04.G18-200609-0013 20000323CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM QUANG ANH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

61647 000.00.04.G18-200612-0003 20000322CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN NGUYÊN Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

61648 20000377/CFS-BYT-TB-CT 20000321CFS/BYT-TB-CT

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN BỘ ÁO CHOÀNG Y TẾ PHÒNG DỊCH/PROTECTIVE GEAR FOR NON-WOVEN JUMPSUITS

Còn hiệu lực

61649 20000485/HSHNPL-BYT 20000084/BYT-CCHNPL

BÙI QUANG SANG

Còn hiệu lực

61650 20000487/HSHNPL-BYT 20000083/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Còn hiệu lực