STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62721 000.00.04.G18-200513-0483 20000092/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

62722 000.00.04.G18-200512-0472 20000091/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62723 000.00.04.G18-200512-0476 20000090/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62724 000.00.04.G18-200512-0475 20000089/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Còn hiệu lực

62725 000.00.04.G18-200513-0482 20000088/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Còn hiệu lực