STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62726 17008401/HSCBA-HN 170001817/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ khoan xương bằng tay

Còn hiệu lực

62727 17008407/HSCBA-HN 170001818/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nhíp phẫu tích

Còn hiệu lực

62728 17008408/HSCBA-HN 170001819/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ nong

Còn hiệu lực

62729 17008409/HSCBA-HN 170001820/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống bơm hút

Còn hiệu lực

62730 17008410/HSCBA-HN 170001821/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ ống dẫn lưu

Còn hiệu lực