STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62831 000.00.04.G18-200527-0006 20000127CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BIỂN ĐÔNG DƯƠNG 68 Khẩu trang y tế (Medical Facemask)

Còn hiệu lực

62832 000.00.04.G18-200529-0003 20000126CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH HOÀNG KHẨU TRANG Y TẾ MAHOMA PRO/ SURGICAL FACE MASK MAHOMA PRO

Còn hiệu lực

62833 000.00.19.H29-200516-0007 200000859/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

62834 000.00.19.H29-200525-0012 200000860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Miếng cầm máu mũi Sida-cel các cỡ ( PVA NASAL DRESSINGS with or without airtube, gauze, string)

Còn hiệu lực

62835 000.00.19.H29-200526-0003 200000861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INDOCHINE VINA Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực