STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62866 19000333/HSHNPL-BYT 20000015/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG HOÀI VŨ

Còn hiệu lực

62867 19000379/HSHNPL-BYT 20000014/BYT-CCHNPL

PHẠM QUỐC TRỌNG

Còn hiệu lực

62868 19000384/HSHNPL-BYT 20000013/BYT-CCHNPL

PHAN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

62869 19000380/HSHNPL-BYT 20000012/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

62870 19000378/HSHNPL-BYT 20000011/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THANH NGA

Còn hiệu lực