STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62886 000.00.19.H29-200504-0016 200000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62887 000.00.19.H29-200504-0017 200000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

62888 000.00.19.H29-200504-0018 200000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62889 000.00.19.H29-200504-0019 200000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

62890 000.00.19.H29-200504-0020 200000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực