STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63066 20000496/HSHNPL-BYT 20000058/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỮU VẠN

Còn hiệu lực

63067 19000454/HSHNPL-BYT 20000057/BYT-CCHNPL

HOÀNG GIANG

Còn hiệu lực

63068 19000452/HSHNPL-BYT 20000056/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Còn hiệu lực

63069 19000460/HSHNPL-BYT 20000055/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Còn hiệu lực

63070 19000469/HSHNPL-BYT 20000054/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực