STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63106 19000447/HSHNPL-BYT 20000062/BYT-CCHNPL

DƯƠNG MINH THẠCH

Còn hiệu lực

63107 19000450/HSHNPL-BYT 20000061/BYT-CCHNPL

CHUNG VĂN SƠN

Còn hiệu lực

63108 19000451/HSHNPL-BYT 20000060/BYT-CCHNPL

ĐẶNG HỮU TRÍ

Còn hiệu lực

63109 19000453/HSHNPL-BYT 20000059/BYT-CCHNPL

ĐẶNG NGUYỄN NGỌC AN

Còn hiệu lực

63110 20000496/HSHNPL-BYT 20000058/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỮU VẠN

Còn hiệu lực