STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64336 000.00.04.G18-200120-0239 20000037/2020/XNQC-TTBYT

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Còn hiệu lực

64337 19000449/HSHNPL-BYT 20000027/BYT-CCHNPL

NGUYỄN MINH CHÂU

Còn hiệu lực

64338 000.00.04.G18-200114-0237 20000036/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

64339 19000311/HSHNPL-BYT 20000026/BYT-CCHNPL

HỒ THỊ TRÚC LY

Còn hiệu lực

64340 19000398/HSHNPL-BYT 20000025/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN OẢN

Còn hiệu lực