STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64386 18000051/HSCBA-NA 180000015/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

64387 18000050/HSCBA-NA 180000016/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Filter

Còn hiệu lực

64388 18000035/HSCBA-NA 180000017/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

64389 18000036/HSCBA-NA 180000018/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dây

Còn hiệu lực

64390 18000037/HSCBA-NA 180000019/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ băng dính

Còn hiệu lực