STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64391 18000044/HSCBA-NA 180000020/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Thiết bị tạo oxy

Còn hiệu lực

64392 18000045/HSCBA-NA 180000021/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ băng, bột bó

Còn hiệu lực

64393 18000046/HSCBA-NA 180000022/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ gel

Còn hiệu lực

64394 18000047/HSCBA-NA 180000023/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ giấy

Còn hiệu lực

64395 18000048/HSCBA-NA 180000024/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dây, bình, ống

Còn hiệu lực