STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64451 18009082/HSCBA-HCM 180000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ cưa phẫu thuật

Còn hiệu lực

64452 18009084/HSCBA-HCM 180000186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dũa phẫu thuật

Còn hiệu lực

64453 18009085/HSCBA-HCM 180000187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ đục phẫu thuật

Còn hiệu lực

64454 18009086/HSCBA-HCM 180000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kiềm phẫu thuật

Còn hiệu lực

64455 18009089/HSCBA-HCM 180000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim bơm tiêm phẫu thuật

Còn hiệu lực