STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64466 18009026/HSCBA-HCM 180000148/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM TROCARS

Còn hiệu lực

64467 18009025/HSCBA-HCM 180000149/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kim, giá đỡ kim và phụ kiện

Còn hiệu lực

64468 18009043/HSCBA-HCM 180000150/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đầu camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

64469 18009029/HSCBA-HCM 180000151/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kéo phẫu tích

Còn hiệu lực

64470 18009030/HSCBA-HCM 180000152/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Vật chứa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực