STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64621 18009027/HSCBA-HCM 180000147/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Ống thông Cannula

Còn hiệu lực

64622 18009026/HSCBA-HCM 180000148/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM TROCARS

Còn hiệu lực

64623 18009025/HSCBA-HCM 180000149/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kim, giá đỡ kim và phụ kiện

Còn hiệu lực

64624 18009043/HSCBA-HCM 180000150/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Đầu camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

64625 18009029/HSCBA-HCM 180000151/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Kéo phẫu tích

Còn hiệu lực