STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64641 19000415/HSHNPL-BYT 20000040/BYT-CCHNPL

LẠI THỊ PHONG LAN

Còn hiệu lực

64642 19000416/HSHNPL-BYT 20000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Còn hiệu lực

64643 19000406/HSHNPL-BYT 20000038/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN PHÚC

Còn hiệu lực

64644 19000418/HSHNPL-BYT 20000037/BYT-CCHNPL

ĐOÀN ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

64645 19000429/HSHNPL-BYT 20000036/BYT-CCHNPL

LÊ MINH TUẤN

Còn hiệu lực