STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64646 20013719/HSCBA-HCM 200000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch kiểm tra hệ thống

Còn hiệu lực

64647 20013710/HSCBA-HCM 200000375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

64648 20013711/HSCBA-HCM 200000376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

64649 20013712/HSCBA-HCM 200000377/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

64650 20013713/HSCBA-HCM 200000378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hộp chứa cuvet

Còn hiệu lực