STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64651 17000302/HSCBA-CT 180000001/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bộ hút đàm kín

Còn hiệu lực

64652 17000307/HSCBA-CT 180000002/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mask thanh quản

Còn hiệu lực

64653 17000305/HSCBA-CT 180000003/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

64654 17000304/HSCBA-CT 180000004/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Mặt nạ gây mê

Còn hiệu lực

64655 17000303/HSCBA-CT 180000005/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Bình dẫn lưu màng phổi đơn, đôi

Còn hiệu lực