STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65286 19012030/HSCBA-HCM 190000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng cố định Curafix® H

Còn hiệu lực

65287 19012035/HSCBA-HCM 190000353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v.

Còn hiệu lực

65288 19012051/HSCBA-HCM 190000354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel®

Còn hiệu lực

65289 19012054/HSCBA-HCM 190000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc hút dịch Vliwazell®

Còn hiệu lực

65290 19012055/HSCBA-HCM 190000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc Solvaline® N

Còn hiệu lực