STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65451 19000312/HSHNPL-BYT 19000625/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

65452 19000310/HSHNPL-BYT 19000623/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN VỌNG

Còn hiệu lực

65453 19000308/HSHNPL-BYT 19000621/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HẢI NINH

Còn hiệu lực

65454 19000307/HSHNPL-BYT 19000619/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LONG

Còn hiệu lực

65455 19000305/HSHNPL-BYT 19000617/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực