STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65456 19000300/HSHNPL-BYT 19000615/BYT-CCHNPL

HUỲNH TRUNG

Còn hiệu lực

65457 19000299/HSHNPL-BYT 19000613/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

65458 19000298/HSHNPL-BYT 19000611/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DANH TĂNG

Còn hiệu lực

65459 19000297/HSHNPL-BYT 19000608/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH BỘI ANH

Còn hiệu lực

65460 19000296/HSHNPL-BYT 19000606/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THỊ THU GIANG

Còn hiệu lực