STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65606 19013428/HSCBA-HCM 200000006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65607 19013429/HSCBA-HCM 200000007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65608 19013430/HSCBA-HCM 200000008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65609 19013431/HSCBA-HCM 200000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65610 19013432/HSCBA-HCM 200000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực