STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65611 19013433/HSCBA-HCM 200000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65612 19013435/HSCBA-HCM 200000012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

65613 19013436/HSCBA-HCM 200000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử.

Còn hiệu lực

65614 19013406/HSCBA-HCM 200000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện dùng trong bệnh viện và linh kiện kèm theo

Còn hiệu lực

65615 19013407/HSCBA-HCM 200000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Nôi trẻ sơ sinh và linh kiện kèm theo

Còn hiệu lực