STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66151 19013430/HSCBA-HCM 200000008/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

66152 19013431/HSCBA-HCM 200000009/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

66153 19013432/HSCBA-HCM 200000010/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

66154 19013433/HSCBA-HCM 200000011/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực

66155 19013435/HSCBA-HCM 200000012/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực