STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66156 19013436/HSCBA-HCM 200000013/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử.

Còn hiệu lực

66157 19013406/HSCBA-HCM 200000014/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện dùng trong bệnh viện và linh kiện kèm theo

Còn hiệu lực

66158 19013407/HSCBA-HCM 200000015/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Nôi trẻ sơ sinh và linh kiện kèm theo

Còn hiệu lực

66159 19013405/HSCBA-HCM 200000016/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường bệnh viện và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

66160 19009431/HSCBMB-HCM 200000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực