STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
66321 19000070/HSCBA-HD 190000026/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Tpro Nosecare baby

Còn hiệu lực

66322 19000072/HSCBA-HD 190000027/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for adults

Còn hiệu lực

66323 19000073/HSCBA-HD 190000028/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Kasaidol GT for babies

Còn hiệu lực

66324 19000009/HSCBSX-HD 190000002/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch rửa mắt

Còn hiệu lực

66325 19000213/HSCBMB-HD 190000002/PCBMB-HD

CÔNG TY CÔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ HÙNG VƯƠNG

Còn hiệu lực